Czy elektronizacja przetargów zmieniła sposób dostępu do dokumentów przetargowych i zadawania do nich pytań?

Elektroniczny dostęp do dokumentów przetargowych

3 min czytania

Czy elektronizacja zmienia sposób publikacji przetargów na stronie zamawiającego?

Zasady publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie zamawiającego nie uległy zmianie.

Nadal w najważniejszych trybach, czyli przetargu nieograniczonym i przetargu ograniczonym będzie ona dostępna na stronie internetowej już od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Jedyna drobna zmiana dotyczy długości czasu przez jaki ta specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie zamawiającego. A dokładniej dotyczy samego minimalnego czasu trwania przetargu. W postępowaniach o większej wartości, w których obecnie oferta składana jest elektronicznie, skróceniu uległ:

  • termin składania ofert w przetargu nieograniczonym – obecnie w zwyczajnych okolicznościach nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, wcześniej było to 40 dni,
  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – obecnie w zwyczajnych okolicznościach nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, wcześniej było to 35 dni,

co oznacza skrócenie minimalnego czasu trwania tych przetargów o 5 dni.

Czy elektronizacja zmienia sposób ogłoszenia przetargów?

Elektronizacja procedury udzielania zamówień publicznych nie zmieni zasadniczo również sposobu publikacji informacji o przetargach, czyli ogłoszeń o zamówieniu. Tym samym dostęp do nich będzie taki sam jak wcześniej.

Nadal oficjalnym miejscem publikacji wszystkich ogłoszeń o zamówieniu pozostają:

Oczywiście prywatne podmioty zbierające te ogłoszenia w jednym miejscu w łatwiejszej do przetrawienia formie nadal będą miały prosty dostęp do tych ogłoszeń.

Zasady elektronicznego postępowania przetargowego, zakładają, co najmniej w zakresie składania ofert, komunikację za pomocą specjalnie przystosowanych elektronicznych narzędzi. Często i one udostępniają listę aktualnie prowadzonych postępowań z ich wykorzystaniem.

Podstawowym takim narzędziem jest udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl). Miniportal wyświetla taką listę wszystkich postępowań prowadzonych z jego wykorzystaniem (czyli nie wszystkich postępowań w ogóle) pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ListaPostepowan.aspx

Czy elektronizacja przetargów zmienia sposób zadawania pytań?

Elektronizacja przetargów na razie w niewielkim stopniu zmieni sposób zadawania pytań zamawiającemu (czyli wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji).

Po pierwsze, sama elektronizacja dotyczy na razie jedynie wybranych postępowań. Tym samym zmiany i tak dotknęły ograniczoną liczbę postępowań.

Po drugie, sposób komunikacji zależy od form komunikacji dopuszczonych w postępowaniu przetargowym przez samego zamawiającego. To od zamawiającego zależy czy odejdzie od dotychczasowego sposobu komunikacji z wykonawcami.

Zamawiający może chcieć zrezygnować z kontaktu przy pomocy poczty e-mail, na rzecz komunikacji za pomocą narzędzia elektronicznego (z dostępem dla wykonawców ze strony www), które udostępnia wykonawcom również w celu elektronicznego złożenia ofert. Z pewnością jednak na początku większość zamawiających pozostawi możliwość kontaktu za pomocą poczty e-mail.

Odgórne ograniczenia dotknęły za to komunikację przy pomocy faksu. W postępowaniach o większej wartości („unijnych”) nie jest on już dopuszczalnym środkiem komunikacji.

Pozostałe zasady zadawania pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym terminy zadawania pytań nie uległy zmianie.