Nowelizacja PZP lista istotnych zmian

Nowelizacja PZP lista istotnych zmian

6 min czytania

Nowelizacja prawa zamówień publicznych

Przedstawiam listę wybranych zmian, które wprowadza nowelizacja prawa zamówień publicznych obowiązująca od 28 lipca 2016 r. Listę zmian stopniowo uzupełniam o linki do bardziej rozbudowanych artykułów. Zajrzyj tu ponownie, a otrzymasz nowe przydatne informacje.

Poleganie na cudzych zasobach

 • uzależnione od podwykonawstwa przy udostępnianiu doświadczenia,
 • wyłączone przy kryteriach selekcji,
 • wprowadzono obowiązkowe badanie podstaw wykluczenia podmiotów trzecich udostępniających zasoby.

Dowiedz się więcej: Poleganie na cudzych zasobach po nowelizacji PZP z 2016 r.

Podwykonawcy

 • obowiązkowe wskazanie znanych podwykonawców już w ofercie,
 • zamawiający może żądać złożenie oświadczenia lub jednolitego dokumentu dotyczącego podwykonawcy,
 • brak możliwości skorzystania z podwykonawcy przy wymogu osobistego wykonania części zamówienia – znika wyjątek dla podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Dowiedz się więcej: Podwykonawcy w PZP po nowelizacji z 2016 r.

Umowa o pracę

 • obowiązkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, które dotyczy osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu pracy jak w stosunku pracy.

Podstawy wykluczenia

 • nowe ujęcie wybranych podstaw,
 • nowe podstawy wykluczenia,
 • rozbudowany podział na podstawy obligatoryjne i fakultatywne,
 • wykluczenie wykonawcy możliwe jest na każdym etapie postępowania.

Dowiedz się więcej: Nieprawdziwe lub błędne informacje w ofercie po nowelizacji PZP

Jak walczyć z fałszywymi referencjami w przetargu?

Kryteria selekcji

 • brak możliwości wykorzystania zdolności innych podmiotów w celu uzyskania lepszej oceny kryteriów selekcji,
 • na etapie składania wniosków wykonawcy nie składają żadnych dodatkowych dokumentów oprócz oświadczenia lub jednolitego dokumentu.

Konsorcjum

 • zamawiający ma możliwość wprowadzenia zasad określających sposób sumowania zdolności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 • zamawiający ma możliwość określenie odmiennych warunków realizacji zamówienia dla konsorcjum.

Oświadczenie lub jednolity dokument

 • składane wraz z ofertą, bez załączania potwierdzających dokumentów,
 • te dopiero na wezwanie zamawiającego od wykonawcy z najwyżej ocenioną ofertą, a w pewnych sytuacjach również od innych wykonawców.

Terminy

 • termin już nie zakończą biegu w sobotę,
 • skróceniu do 15 dni uległ czas jaki musi upłynąć od zmiany ogłoszenia do terminu składania ofert w postępowaniach unijnych.

Dowiedz się więcej: Zmiany w terminach po nowelizacji PZP z 2016 r.
Wielka pułapka na zamawiających

Strona zamówienia

 • siwz pojawi się na stronie internetowej również w przetargu ograniczonym,
 • zamawiający po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia.

Kryteria oceny

 • cena jako kryterium oceny ofert o maksymalnej wadze 60%, chyba że opis przedmiotu zamówienia wyczerpująco określa standardy jakościowe oraz uwzględnia koszt cyklu życia,
 • wprost dopuszczono kryteria oceny odnoszące się do kwalifikacji kadry.

Grupa kapitałowa

 • oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po otwarciu ofert,
 • obejmuje jedynie innych wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Dowiedz się więcej: Czy można złożyć oświadczenie o grupie kapitałowej już z ofertą?

Odwrócony wybór najkorzystniejszej oferty

 • zamawiający może najpierw wybrać najwyżej ocenioną ofertę, a potem dopiero zweryfikować czy nie podlega odrzuceniu lub wykonawca wykluczeniu,
 • w takiej sytuacji nie bada pod tym kątem innych ofert i wykonawców.

Dowiedz się więcej: Zastosowanie odwróconej procedury wyboru może zmienić wynik przetargu
Czy można zrezygnować ze stosowania procedury odwróconej?

Zamówienia uzupełniające i dodatkowe

 • przemodelowano warunki udzielenia zamówień uzupełniających,
 • zamówienia dodatkowe, nie są już odrębnymi zamówieniami, lecz zmianami umowy.

Zmiany umowy

 • ustawa zawiera teraz rozbudowany opis sytuacji pozwalających na zmianę umowy, swoisty prezent dla mało zapobiegliwych zamawiających i współpracujących z nimi wykonawców,
 • możliwość rozwiązania umowy przez zamawiającego jedynie z powodu wcześniejszej jej zmiany z naruszeniem prawa.

Inne

 • wśród zasad udzielania zamówień pojawiły się proporcjonalność i przejrzystość,
 • łagodniejsze wybrane przesłanki trybu zamówienia z wolnej ręki,
 • zmiany ogłoszenia o zamówieniu nie muszą być wywieszane w siedzibie zamawiającego,
 • zamawiający nie przekazuje papierowej wersji siwz,
 • możliwość wprowadzenia limitu części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu wykonawcy,
 • szersze przesłanki wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu,
 • modyfikacja zasad wzywania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
 • znaczny rozrost protokołu postępowania,
 • termin przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia został wydłużony do 30 dni.

Dowiedz się więcej: Nowe kontra stare, czyli kiedy stosujemy nowelizację?

Zmiany, które wejdą w życie w późniejszym czasie

 • grupa przepisów odnosząca się do komunikacji elektronicznej,
 • wymóg zamieszczania na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień,
 • wymóg powoływania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia,
 • przepisy dotyczące zamówień in-house.