Progi unijne w 2016 i 2017 roku

3 min czytania

Wysokość progów unijnych
Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. wysokość progów unijnych, czyli kwot, od których uzależniony jest obowiązek stosowania bardziej rygorystycznej procedury i przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, to:

I. Roboty budowlane

Próg to 5 225 000 euro – 21 813 852,50 zł netto – niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia.

II. Dostawy i usługi

1. Podstawowy obowiązujący próg to 135 000 euro – 563 611,50 zł netto

2. Podwyższony próg to 209 000 euro – 872 554,10 zł netto – obowiązuje, kiedy zamawiającym jest:

  • jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego,
  • uczelnia publiczna,
  • państwowa instytucja kultury,
  • państwowa instytucja filmowa,
  • jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • jednostka spoza sektora finansów publicznych.

3. Najwyższy próg wynosi 418 000 euro – 1 745 108,20 zł netto – obowiązuje w przypadku udzielania zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Z powodu niższej wartości waluty euro są to kwoty nieznacznie, ale jednak niższe niż te obowiązujące w poprzednich latach: wysokość progów unijnych w latach 2014 – 2015.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych w latach 2016 – 2017 wynosi 4,1749.

Czym są progi unijne?

Progi unijne to popularna nazwa kwot, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Postępowanie o wartości poniżej tych kwot obarczone jest mniejszymi rygorami – jest prostsze w przeprowadzeniu – a ogłoszenia z nim związane publikowane są w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przebieg postępowania o wartości równej lub wyższej progu unijnego został w znacznej mierze uregulowany przez prawodawcę unijnego. Ogłoszenia dotyczące takiego postępowania przesyłane są do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a więc są łatwiejsze do wyszukania przez wykonawców zagranicznych. Inne ważne różnice dla takiego postępowania to:

Kiedy progi unijne ulegną zmianie?

Zmiana progów wynika z obowiązku nałożonego w art. 69 dyrektywy 2014/17/WE oraz art. 78 dyrektywy 2004/18/WE na Komisję Europejską, która zobowiązana jest do ich rewizji co 2 lata. Ten sam zapis został przeniesiony do nowych dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

W tym samym czasie, również co 2 lata, aktualizowany jest rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów kurs złotego w stosunku do euro. Wpływa on na wysokość progów wyrażonych w złotówkach.

Stąd wniosek, że wartości obowiązujących progów zostaną zmienione dopiero ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku. Do tego czasu, a więc przez cały rok 2016 i kolejny 2017 obowiązują progi wskazane w artykule.

Sprawdź też wysokość progów unijnych od 1 stycznia 2018 roku