Progi unijne w 2018 i 2019 roku

Progi unijne 2018

3 min czytania

Wysokość progów unijnych w zamówieniach publicznych w 2018 i 2019 roku

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wysokość progów unijnych, czyli kwot, od których uzależniony jest obowiązek stosowania bardziej rygorystycznej procedury i przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, to:

I. Progi unijne 2019 i 2018 na roboty budowlane

Próg to 5 548 000 euro – 23 921 312 zł netto – niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia.

II. Progi unijne 2019 i 2018 na dostawy i usługi

1. Podstawowy obowiązujący próg to 144 000 euro – 620 885 zł netto

2. Podwyższony próg to 221 000 euro – 952 886 zł netto – obowiązuje, kiedy zamawiającym jest:

  • jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego,
  • uczelnia publiczna,
  • państwowa instytucja kultury,
  • państwowa instytucja filmowa,
  • jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • jednostka spoza sektora finansów publicznych.

3. Najwyższy próg wynosi 443 000 euro – 1 910 083 zł netto – obowiązuje w przypadku udzielania zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Progi wzrosły również z powodu wyższej wartości waluty euro, co można sprawdzić porównując je z obowiązującymi w poprzednich latach.

Progi unijne 2019 i 2018 a średni kurs złotego w stosunku do euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych w latach 2018 – 2019 wynosi 4,3117.

Czym są progi unijne?

Progi unijne 2018 to popularna nazwa kwot, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Postępowanie o wartości poniżej tych kwot obarczone jest mniejszymi rygorami – jest prostsze w przeprowadzeniu – a ogłoszenia z nim związane publikowane są w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przebieg postępowania o wartości równej lub wyższej progu unijnego został w znacznej mierze uregulowany przez prawodawcę unijnego. Ogłoszenia dotyczące takiego postępowania przesyłane są do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a więc są łatwiejsze do wyszukania przez wykonawców zagranicznych. Inne ważne różnice dla takiego postępowania to:

Kiedy progi unijne 2018 – 2019 ulegną zmianie?

Zmiana progów wynika z obowiązku nałożonego w art. 6 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 17 dyrektywy 2014/25/UE na Komisję Europejską, która zobowiązana jest do ich rewizji co 2 lata.

W tym samym czasie, również co 2 lata, aktualizowany jest rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów kurs złotego w stosunku do euro. Wpływa on na wysokość progów wyrażonych w złotówkach.

Stąd wniosek, że wartości obowiązujących progów zostaną zmienione dopiero ze skutkiem od 1 stycznia 2020 roku. Do tego czasu, a więc przez cały rok 2018 i kolejny 2019 obowiązują progi wskazane w artykule.