Przebieg przetargu nieograniczonego po nowelizacji PZP z 2016 r.

6 min czytania

Przebieg postępowania od otwarcia ofert

Trzeba przyznać, że po nowelizacji postępowanie przetargowe wydaje się trochę sfragmentaryzowane – rozpadło się na kilka etapów, a i doszły do tego możliwe modyfikacje w postaci odwróconej procedury wyboru lub możliwości żądania dokumentów na każdym etapie postępowania.

I. Czynności związane z publikacją informacji z otwarcia ofert

Kiedy te czynności się rozpoczynają? Po przeprowadzeniu otwarcia ofert.

Przebieg czynności:

 • Zamieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
 • Przekazanie przez wykonawców zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji z otwarcia ofert).
 • W przypadku braku przekazania powyższego oświadczenia zamawiający wzywa do jego uzupełnienia.
II. Czynności związane z badaniem ofert

Kiedy te czynności się rozpoczynają? Można je rozpocząć zaraz po otwarciu ofert, choć można również poczekać do zakończenia zbierania oświadczeń wykonawców o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

To drugie rozwiązanie może wydłużyć czas trwania postępowania o ponad tydzień, ale i daje nadzieję na mniej pracy po stronie zamawiającego. Jest przecież spora szansa, że wykonawcy z mniej korzystnymi ofertami nie przekażą (również po wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p.) wymaganego oświadczenia. Wtedy zamawiający w praktyce nie będzie musiał badać ich ofert (choć teoretycznie nie ma przepisu, który zezwala na pominięcie samego badania ofert).

Przebieg czynności:

 • Badanie ofert – zamawiający bada wszystkie wymagane na tym etapie od wykonawców dokumenty, w szczególności dokumenty kształtujące treść oferty oraz wadium. Zamawiający bada również wstępne oświadczenie (w formie JEDZ – jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub w formie oświadczenia ustalonego przez zamawiającego), które na tym etapie wystarczy do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz niepodlegania wykluczeniu.
  Złożona oferta nie zawiera konkretnych dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji oraz niepodlegania wykluczeniu, jak również nie zawiera dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Te będą wymagane na dalszym etapie jedynie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
 • Zamawiający wzywa do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i oświadczeń, wyjaśnienia treści oferty, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz poprawia omyłki w ofercie (w przypadku wystąpienia przesłanek ustawowych).

Zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o:

 • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 • Informacji tych nie trzeba publikować na stronie internetowej.

Pytanie: czy nie można opóźnić przekazania tych informacji, tak by przekazać je jednocześnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty? Byłoby to rozwiązanie prostsze, a jednocześnie przypominające stan sprzed nowelizacji.

Problem w tym, że zmianie uległ art. 92 prawa zamówień publicznych. Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni lub ich oferty odrzucone zamawiający przekazuje obecnie niezwłocznie, a nie dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednoczesne przekazanie informacji o wyborze oraz wykluczeniu i odrzuceniu ofert wydaje się możliwe głównie w sytuacji, kiedy zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia pozostałych dokumentów.

III. Ocena ofert

Kiedy te czynności się rozpoczynają? Można je rozpocząć po przesądzeniu wyników badania złożonych ofert (które oferty zostaną odrzucone, którzy wykonawcy wykluczeni). Uważam, że nie trzeba najpierw przesyłać informacji o wykluczeniu wykonawców lub odrzuceniu ofert. Jeśli zamawiający jest w stanie sprawnie (w ciągu kilku dni) ocenić oferty i przeprowadzić wybór, to nie dopuści się opóźnienia w przekazywaniu informacji o wykluczeniu/odrzuceniu przekazując ją jednocześnie z wyborem.

Przebieg czynności:

 • Zamawiający przeprowadza ocenę ofert. Nie przekazuje, a przynajmniej nie ma obowiązku, przekazania wykonawcom informacji o ocenie ich ofert.
 • Do rozważenia jest kwestia możliwości przekazywania wykonawcom informacji o ocenie ich ofert. Czy w przypadku takiego przekazania zacznie biec termin na wniesienie odwołania od tej czynności zamawiającego w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych? Czy w ogóle przysługuje odwołanie od tej czynności?
 • Nie spodziewam się, by na razie zamawiający taką informację bez wyraźnej podstawy sami przekazywali, ale pamiętajmy też o jawności protokołu postępowania. Wykonawca może sam taką informację uzyskać. Na zakończenie tego etapu postępowania protokół postępowania powinien być uzupełniony o ocenę ofert, a wykonawca może uzyskać do niego wgląd.
IV. Badanie pozostałych dokumentów wyłonionego wykonawcy

Kiedy te czynności się rozpoczynają? Zamawiający wzywa wykonawcę po dokonaniu oceny ofert, wiedząc, czyja oferta została najwyżej oceniona.

Przebieg czynności:

 • Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Zamawiający nie musi wzywać do przedstawienia tych dokumentów w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych.
 • Badanie przedstawionych dokumentów.
 • W przypadku spełnienia przesłanek następuje wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i oświadczeń, oraz poprawienie omyłek.
 • W razie negatywnego wyniku badania zamawiający powinien powtórzyć swoje czynności od oceny ofert (poprzednia ocena ofert jest już obarczona błędem, gdyż została w niej uwzględniona oferta uznana teraz za odrzuconą).

Jeśli chcesz mieć pewność, że postępowanie przetargowe zostało profesjonalnie przygotowane zapraszam do skorzystania z moich usług.

Twoje korzyści:
 • starannie i profesjonalnie przygotowana dokumentacja przetargowa
 • oszczędność Twojego czasu
 • uwzględnienie najnowszego orzecznictwa
 • koniec wielu wątpliwości
V. Wybór najkorzystniejszej oferty

Kiedy te czynności się rozpoczynają? Prawdopodobnie dopiero po pozytywnej ocenie pozostałych dokumentów przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (takie zdanie wyraził Urząd Zamówień Publicznych w pytaniach i odpowiedziach do nowelizacji).

Czy wynika to jednak z ustawy? Trudno powiedzieć, na razie nie jestem przekonany.

Przebieg czynności:

 • Zamawiający informuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty podając wszystkie informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 p.z.p. (dotyczące wykonawców, ofert i ich punktacji). Jednocześnie publikuje tę informację na stronie internetowej.
VI. Czynności związane z podpisaniem umowy

Kiedy te czynności się rozpoczynają? Po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przebieg czynności:

 • Wykonawca wnosi zabezpieczenie i wykonuje wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”
 • Czekamy aż minie okres standstill i następuje podpisanie umowy.
 • Zamawiający w ciągu 30 dni od zawarcia umowy przygotowuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.