Podwykonawcy w PZP po nowelizacji z 2016r.

6 min czytania

Opis zmian

Poniżej znajdziesz opis zmian dotyczących korzystania z podwykonawców wprowadzonych przez nowelizację prawa zamówień publicznych. Zmiany obowiązują w postępowaniach wszczętych od 28 lipca 2016 r.

Możesz sprawdzić też całą listę zmian.

Obowiązkowe wskazanie podwykonawców już w ofercie

Ważne

Wykonawca jest zobowiązany podać zarówno część zamówienia, którą będą realizować podwykonawcy, jak i ich nazwy.

Nowelizacja nie pozostawia zamawiającemu wyboru czy żądać od wykonawców wskazania podwykonawców i powierzonych do wykonania przez podwykonawców części zamówienia. Teraz jest to obowiązkiem zamawiającego w przypadku każdego zamówienia.

Z treści art. 36ba p.z.p. regulującego wprowadzanie nowych podwykonawców oraz treści formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia można wyciągnąć wniosek, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. W szczególności będą to podwykonawcy, którzy udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.

Mam nadzieję, że zostanie to wkrótce potwierdzone w praktyce.

Dodatkowe obowiązki informacyjne wykonawcy pojawiają się również na etapie realizacji zamówienia. W przypadku zamówień na roboty budowlane i tych zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego wykonawca informuje zamawiającego o poniższych danych podwykonawców i ich zmianach:

  • nazwie,
  • danych kontaktowych,
  • osobach do kontaktu.

Zamawiający może, nie jest obowiązany, żądać takich informacji w przypadku innych zamówień lub dodatkowo w stosunku do podwykonawców będących dostawcami przy realizacji zamówień na roboty budowlane lub usługi.

Znowelizowane przepisy

Częstsze podwykonawstwo

Kolejna zmiana wpłynie na zwiększenie podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych.

Ważne

Nowelizacja uzależnia możliwość skorzystania z potencjału wykształcenia, kwalifikacji czy doświadczenia podmiotu trzeciego odnoszącego się do robót budowlanych i usług od tego czy podmiot trzeci wykona te roboty lub usługi.

Zmiana dotyczy jedynie wybranych rodzajów potencjału – wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. To jedne z najczęstszych wymagań zamawiających, a więc i przedmiot największej ilości udostępnień. Pozostałych wymóg podwykonawstwa nie dotyczy.

Wymóg podwykonawstwa nie dotyczy też udostępnienia jakiegokolwiek potencjału, nawet doświadczenia, w zamówieniach na dostawy.

Efekt tej zmiany będzie widoczny. Kończy się era doradztwa i papierowego udostępniania doświadczenia. Nie ma już nawet możliwości udostępnienia całego zespołu do realizacji zamówienia. Zaangażowanie podmiotu trzeciego musi zmienić się w podwykonawstwo.

Osobiste wykonanie staje się rzeczywiście osobiste

Uwaga! Jeśli zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi to obecnie wykonawca będzie musiał je wykonać samodzielnie. Zniesiono możliwość wykonywania tych prac przez podmiot udostępniający wykonawcy swoje doświadczenie.

W ten sposób zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania wyłącza również możliwość powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji czy doświadczenia.

Wynika to z poprzedniej opisanej zmiany. Wykonawca nie może zastrzeżonych prac powierzyć w formie podwykonawstwa, a podwykonawstwo jest w robotach budowlanych i usługach warunkiem udostępnienia potencjału.

Znowelizowane przepisy

Dokumenty dotyczące podwykonawców

Kluczowa informacja

Zamawiający może żądać oświadczeń lub dokumentów odnoszących się do podwykonawców w celu weryfikacji ich sytuacji podmiotowej (braku podstaw wykluczenia).

Od zamawiającego zależy czy będzie żądał złożenia razem z ofertą dokumentów JEDZ lub wstępnych oświadczeń dotyczących podwykonawców.

Ma on również możliwość żądania złożenia wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami (na etapie ich przedstawienia przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub wcześniej) oświadczeń i dokumentów dotyczących sytuacji podmiotowej podwykonawcy (takich jak odpisy z KRK czy zaświadczenie z ZUS).

Znowelizowane przepisy

Nowy podwykonawca lub zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji

Nowelizacja uregulowała też kwestię wprowadzenia nowego podwykonawcy – takiego, który nie został przewidziany w ofercie.

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi wykonawca chce wprowadzić nowego podwykonawcę powinien na żądania zamawiającego przedstawić odnoszące się do niego:

  • wstępne oświadczenie (to z art. 25a ust. 1) potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, lub
  • oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zmienioną również poprzeczkę wymagań wobec nowego podwykonawcy wchodzącego w miejsce podwykonawcy, który w trakcie postępowania przetargowego udostępniał swój potencjał wykonawcy.

Skoro ten potencjał był udostępniany, to znaczy że wykonawca nie był w stanie spełnić samodzielnie warunków udziału w postępowaniu. Jeśli na etapie realizacji wykonawca będzie chciał zrezygnować z podwykonawcy, to musi zaproponować nowego, który uzupełni jego potencjał.

Obecny wymóg stawiany takiemu nowemu podwykonawcy to samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

A więc jeśli dotychczasowy podwykonawca w trakcie postępowania zapewnił wykonawcy spełnienie jednego z dwóch wymogów odnoszących się do doświadczenia, to nowy podwykonawca musi również posiadać doświadczenie pozwalające na spełnienie tego jednego wymogu (a nie np. obu z nich).

Znowelizowane przepisy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Zamawiający muszą wymagać zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jeśli:

  • zamówienie dotyczy usług lub robót budowlanych, oraz
  • wykonywanie zamówienia odbywa się w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

Przypominam, że taki wymóg zawsze dotyczy nie tylko samego wykonawcy, ale również jego podwykonawców.

Znowelizowane przepisy