Jak wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

5 min czytania

Jaka jest rola zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie  stanowi więc rodzaj kaucji jaką wnosisz zamawiającemu po to, żeby mógł szybko i bezwarunkowo zaspokoić swoje roszczenia finansowe. Roszczenia ta muszą wynikać z nieprawidłowej realizacji umowy. Co za tym idzie zabezpieczenie ma pełnić również funkcję dyscyplinującą Cię do poprawnej realizacji zamówienia.

Realizacja zabezpieczenia nie wymaga od zamawiającego występowania na drogę sądową. Jeśli kwestionujesz wykorzystanie zabezpieczenia to Ty będziesz musiał dochodzić swoich racji przed sądem – czekając na jego prawomocny wyrok.

Jak wskazuje w swojej opinii Urząd Zamówień Publicznych: zamawiający może pokryć środkami z zabezpieczenia należytego wykonania umowy należności, których dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami umowy, jako sposobu naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, w tym również wykonania zastępczego czy zapłaty zastrzeżonej w umowie sumy (kary umownej).

Nasza pomoc może mieć dla Ciebie wielką wartość

  • zweryfikujemy zasadność zastrzeżeń zamawiającego do treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
  • pomożemy Ci walczyć z przypadkami nieuzasadnionego skorzystania przez zamawiającego z zabezpieczenia,
  • zapewnimy Ci wsparcie również w innych sprawach na etapie realizacji zamówienia publicznego.

Skontaktuj się ze mną (Grzegorz Rogalewicz) pod nr telefonu 510 506 503

W jakiej formie możesz wnieść zabezpieczenie?

Istotne z Twojej perspektywy jest to, iż ustawa daje Ci swobodę wyboru formy, w jakiej wniesiesz zabezpieczenie należytego wykonania umowy spośród tych wskazanych poniżej:

1) pieniądz,

2) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

3) poręczenie funduszu poręczeniowego wspartego środkami PARP – lista tych funduszy na stronie PARP,

4) poręczenie bankowe lub poręczenie pieniężne SKOK.

Masz też zawsze możliwość zmiany formy wniesionego zabezpieczenia na inną z powyższej listy. Nie wymaga to zgody zamawiającego.

Jest to przydatne zwłaszcza w sytuacji, kiedy chcesz wnieść zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, a procedury jego udzielenie się przedłużają. Aby wówczas zdążyć wnieść zabezpieczenie przed terminem podpisania umowy masz możliwość wnieść zabezpieczenie w pieniądzu, a następnie zamienić je na wybraną docelową formę.

W jakiej wysokości wnieść zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia?

Zamawiający ma prawo ustalić wartość zabezpieczenia w wysokości do 5% ceny oferty.

Jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia zamawiający może wymagać wyższego zabezpieczenia – maksymalnie do 10% ceny oferty. Co istotne, w takim przypadku zamawiający ma obowiązek podać stosowne uzasadnienie, co umożliwia weryfikację czy rzeczywiście są podstawy do żądania zwiększonego zabezpieczenia.

Zgodnie w orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wysokość podwyższonego zabezpieczenia nie musi wynosić  maksymalnego progu 10%, lecz może zostać ustalona w stosownej wysokości i obowiązkiem zamawiającego jest również należyte ustalenie wartości w przedziale do 10%. Zamawiający powinien więc udowodnić zarówno potrzebę przekroczenia progu 5%, jak i zasadność ustanowienia wysokości zabezpieczenia na określonym poziomie.

Jeżeli więc będziesz chciał złożyć ofertę w postępowaniu, w którym wysokość wymaganego zabezpieczenia jest wyższa niż 5%, a Zamawiający nie poda w SWZ lub innych dokumentach postępowania informacji, potwierdzających, że rzeczywiście jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, masz możliwość wniesienia skutecznego odwołania do KIO.

Kiedy należy wnieść zabezpieczenie?

Masz obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy co do zasady przed zawarciem umowy. Termin ten jest dla Ciebie wiążący, a jego niedotrzymanie może skutkować utratą wniesionego wadium.

Za zgodą zamawiającego przy zamówienia trwających dłużej niż rok część zabezpieczenia (nie większa niż 70%) może być tworzona przez zamawiającego przez potrącenia z kwot faktur należnych Ci do zapłaty za realizację tego zamówienia.

Na jaki okres czasu wnieść zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia?

Okres na jaki masz obowiązek wnieść zabezpieczenie powinien być tożsamy z czasem w jakim odbywać się będzie realizacja zamówienia. Z tego względu prawo zamówień publicznych określając końcowy termin do którego powinno obowiązywać zabezpieczenie nie odnosi się do umownego terminu realizacji zamówienia lecz do terminu, w jakim zamówienie zostanie wykonane i uznane przez zamawiającego za należycie wykonane. Termin ten może, ale nie musi pokrywać się z wskazaną w umowie datą zakończenia realizacji zamówienia.

Co za tym idzie, w przypadku gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, zależnej lub niezależnej od stron, co do zasady powinieneś również przedłużyć termin obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przedłużenie obowiązywania zabezpieczenia powinno nastąpić o okres o jaki termin realizacji prac został przedłużony.

Co do zasady zabezpieczenie powinno zostać przedłużone przed upływem terminu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia. Zwróć uwagę, iż niektórzy Zamawiający zawierają w umowach postanowienia o karach umownych za nieprzedłożenie wydłużonego zabezpieczenia i wówczas  mają dodatkowe środki, by zmusić Cię do jego wniesienia.

Zazwyczaj zamawiający wymagają utrzymania części zabezpieczenia (maksymalnie 30%) również po wykonaniu zamówienia – jest to zabezpieczenie roszczeń powstałych z tytułu gwarancji i rękojmi obowiązujące przez cały okres rękojmi za wady lub gwarancji.

Ułatwienie we wnoszeniu zabezpieczenia jest przewidziane w przypadku, gdyby miało ono zostać wniesione na okres dłuższy niż 5 lat. Wówczas zabezpieczenie niepieniężne możesz wnieść na okres pięcioletni, jednocześnie zobowiązując się do jego przedłużenia przed wygaśnięciem. Taki sposób wniesienia zabezpieczenia nie wymaga zgody zamawiającego.