Wynagrodzenie kosztorysowe – przetarg, realizacja, roboty dodatkowe

5 min czytania

Co to jest wynagrodzenie kosztorysowe?

Wynagrodzenie kosztorysowe to wynagrodzenie, które opiera się rozliczaniu zamówienia na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ma więc w momencie sporządzenia oferty charakter orientacyjny i nieostateczny. Z tego względu wynagrodzenie kosztorysowe jest często stosowane przez zamawiających do rozliczania robót budowlanych o wysokim stopniu skomplikowania, gdzie ciężko jest przewidzieć ostateczny rozmiar prac. Dzięki tej formie wynagrodzenia możliwe jest bowiem dostosowanie wynagrodzenia do rzeczywistego zakresu i kosztów wykonanych robót. Formuła wynagrodzenia kosztorysowego może być jednak stosowana do każdego rodzaju robót. 

Główną cechą wynagrodzenia kosztorysowego jest jego zmienność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, cena którą podasz w ofercie nie będzie ceną ostateczną, jaką zamawiający będzie miał obowiązek zapłacić Ci za wykonanie zamówienia publicznego. Z tego względu formuła wynagrodzenia kosztorysowego w porównaniu z wynagrodzeniem ryczałtowym oznacza dla Ciebie znacznie mniejsze ryzyko. Wysokość Twojego  wynagrodzenia jest wprost uzależniona od rzeczywistego zakresu wykonanych przez Ciebie robót.

Co do zasady wynagrodzenie kosztorysowe jest korzystne dla obu stron umowy, zamawiający płaci bowiem za realizację tylko takiego zakresu prac jaki rzeczywiście wykonasz, a Ty otrzymujesz wynagrodzenie odpowiadające faktycznemu zaangażowaniu.

Jak wyglądają roboty dodatkowe przy kosztorysowej formie wynagrodzenia? 

Nieprzewidywalne w momencie zawierania umowy i niezbędne do jej  zrealizowania prace, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej lub zostały do niej wprowadzone w wyniku poprawienia dokumentacji przez projektanta należy uznać za roboty dodatkowe. Za wykonanie tych prac będzie przysługiwać Ci dodatkowe wynagrodzenie.

Pamiętaj, że prawo do dodatkowego wynagrodzenia nie zależy od tego czy zamawiający jest w stanie znaleźć odpowiednią według niego podstawę do aneksowania umowy (choć oczywiście to prawo może być trudniej wówczas wyegzekwować). Zgodnie z dyspozycją art. 630 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w sporządzonym przez zamawiającego zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego,  jako wykonawca możesz żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia.

Musisz również pamiętać, że w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych masz obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt zamawiającemu. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie będzie Ci bowiem przysługiwało, jeżeli wykonasz je bez zgody inwestora.

Sprawdź jak możemy rozwiązać Twoje problemy:

  • zapewnimy Ci bezpieczeństwo prawne podczas udziału w postępowaniu przetargowym,
  • ocenimy możliwość dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia od zamawiającego,
  • pomożemy Ci walczyć z nieuprawnionymi czynnościami zamawiającego.

Skontaktuj się ze mną (Grzegorz Rogalewicz) pod nr telefonu 510 506 503

Czy można uzupełnić kosztorys ofertowy w przypadku kosztorysowej formy wynagrodzenia?

Składając ofertę w postępowaniu z kosztorysową formą wynagrodzenia musisz pamiętać o tym, że kosztorys ofertowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Jego niezałączenie stanowić więc będzie podstawę do odrzucenia Twojej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 prawa zamówień publicznych.

Wbrew potocznemu rozumieniu, „treść oferty” to nie tylko zawartość formularza ofertowego.  Pojęcie to jest znacznie szersze i należy przez nie rozumieć również wszelkie inne składane w postępowaniu dokumenty, w których zobowiązujesz się do spełnienia określonych w SWZ wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia. Będą to więc dokumenty potwierdzające  zakres, ilość i jakość świadczenia oraz inne istotne elementy zamówienia, takie jak np. okres czy zakres oferowanych świadczeń gwarancyjnych czy serwisowych. Pakiet dokumentów składanych w postępowaniu, powszechnie określanych mianem „treści oferty” może być i często jest więc szeroki. Z całą pewnością składają się na niego wszelkie wymagane przez zamawiającego dokumenty służące do kalkulacji ceny, w tym kosztorys ofertowy.

Możliwość uzupełnienia dokumentu nie dotyczy dokumentów składających się na treść oferty, takich jak właśnie kosztorys ofertowy. Więcej o

Czy kosztorys ofertowy może zostać zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa?

Kosztorys ofertowy jest dokumentem, zawierającym informacje cenowe, które część wykonawców uznaje za poufne. Z tego względu zdarza się, że jest zastrzegany przy składaniu ofert jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Takie zastrzeżenie nie jest jednak skuteczne, nie możesz bowiem zastrzec informacji o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  Musisz pamiętać, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Dodatkowy argument prezentuje uchwała z dnia 21 czerwca 2018 r. (sygn. akt: KIO/KU 26/18), gdzie czytamy m.in.: „Biorąc pod uwagę treść złożonej oferty nie istniało zagrożenie, aby na podstawie uzupełnionych danych – cen jednostkowych – możliwe było odtworzenie strategii biznesowej i poznanie elementów kosztotwórczych, przyjętych przez Wykonawcę, co mogłoby spowodować zachwianie jego pozycji na rynku w obszarze wykonawcy robót budowlanych i obniżyłoby jego konkurencyjność. Ujawnienie zatem Wyceny Robót Budowlanych nie niosło za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy”.

Jednoznacznie więc na gruncie obowiązujących przepisów nie możesz skutecznie utajnić kosztorysu ofertowego, a nawet jeśli to zrobisz, zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do jego odtajnienia  bez względu na okoliczności i wkład intelektualny jaki wniosłeś sporządzając część cenową oferty.