Przekroczyłeś budżet zamówienia i chcesz wnieść odwołanie do KIO?

przekroczenie budżetu zamówienia

4 min czytania

Przekroczenia budżetu zamówienia to nie problem przy składaniu odwołania

„Wątpimy w istnienie interesu prawnego odwołującego w złożeniu odwołania. Cena oferty odwołującego przekracza kwotę jaką przeznaczyliśmy na sfinansowanie zamówienia, stąd możliwość wybrania jego oferty jest iluzoryczna”.

Podobne słowa usłyszałem niedawno przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentując interesy swojego klienta. Padły z usta pełnomocnika zamawiającego. Jako odwołujący zarzucaliśmy zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty konkurencji, która choć tańsza, w naszej ocenie nie spełniała postawionych wymogów.

Czy zamawiający miał rację? Nie.

Przekroczenie budżetu zamawiającego nie zamyka Ci drogi do korzystnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

W podobnej sytuacji mógłbyś wygrać przed Izbą i uzyskać np. odrzucenie oferty konkurencji. Przekroczenie budżetu zamówienia nie jest problemem w trakcie postępowania odwoławczego.

Jak zamawiający próbują walczyć zarzutem ceny oferty przekraczającej budżet zamówienia?

Zamawiający podnoszą w różny sposób zarzut dotyczący przekroczenia przez cenę oferty założonego budżetu (kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia i podanej przed otwarciem ofert).

Możesz więc usłyszeć argumenty podobne do poniższych:

„Zamawiający, jako jednostka sektora finansów publicznych nie może sobie pozwolić na wydawanie większych kwot niż zostały wskazane podczas otwarcia ofert”

„Zamawiający nie posiada dodatkowych środków i nie ma możliwości zwiększenia przewidzianej wcześniej kwoty”

„Większość kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pochodzi z funduszy unijnych, jej zwiększenie zwielokrotniłoby wkład własny zamawiającego”

Zamawiający próbują pokazać w ten sposób, że postępowanie przetargowe i tak będzie podlegało unieważnieniu, jeśli zostanie wybrana Twoja oferta.

Tylko, że to wcale nie jest takie pewne.

Ileż to razy zamawiający, którzy deklarowali brak możliwości dołożenia dodatkowych środków w końcu zwiększali swój budżet? Co więcej, nawet prawdopodobne unieważnienie postępowania jest korzystniejsze niż oddanie zamówienia Twojej konkurencji.

Czy zamawiający może zwiększyć budżet na realizację zamówienia?

Tak, zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowania zamówienia.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty oświadczenia zamawiającego dotyczące braku możliwości jej zwiększenia mają charakter czysto hipotetyczny. Być może w czasie do powtórzenie nieprawidłowych czynności zamawiającego sytuacja finansowa zamawiającego ulegnie zmianie. Wcześniejsze oświadczenia zamawiającego w tym zakresie nie są przecież wiążące.

Dlaczego brak zwiększenia budżetu nie zapewni wygranej zamawiającemu w postępowaniu odwoławczym?

Wyrok KIO w sprawie o przekroczenie budżetu zamawiającego nie zależy od woli zamawiającego. Jest jeszcze jeden powód, dla którego Poleganie na samym oświadczeniu zamawiającego wiązałoby rozstrzygnięcie sprawy przez Krajową Izbą Odwoławczą jedynie od decyzji zamawiającego. Siła słów zamawiającego wypowiedzianych dopiero na rozprawie: „nie zwiększymy kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia” byłaby równa wiążącemu KIO poleceniu „oczekujemy wyroku oddalającego, poprosimy o zwrot kosztów, dziękujemy”. Wyobrażasz sobie jaka powstałaby nierówność stron?

Dobrze, że Krajowa Izba Odwoławcza traktuje żądania oddalenia odwołania na podstawie samego przekroczenia budżetu zamówienia jako bezpodstawne.

Przekroczenie budżetu zamówienia przed KIO, bądź przygotowany do rozprawy odwoławczej

Wracając do prowadzonej przeze mnie sprawy przytoczonej we wstępie. Jeszcze w trakcie trwania rozprawy udało się wskazać Izbie dwie ciekawe okoliczności:

  1. Nie wiem czy to powinno mnie dziwić (a dziwi, bo łatwo sprawdzić), ale zamawiający, który tak pięknie opowiadał o braku samego uprawnienia do zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia przez jednostki sektora finansów publicznych… zwiększył tę kwotę w dwóch innych częściach.
  2. Co więcej, w całym postępowaniu oszczędności przekroczyły wielokrotnie brakującą kwotę w spornej części. Samo w sobie nie przesądza to o możliwości zwiększenia budżetu w spornej części, ale kontrastowało mocno z „zatroskaną” postawą zamawiającego.

Z całej tej sytuacji warto byś wyciągnął dodatkową naukę: na rozprawie odwoławczej musisz być przygotowanym na każdą sytuację.

To wpływa na Twoje szanse na wygraną.