Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym

otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym

6 min czytania

Najważniejsze informacje o otwarciu ofert

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym to obowiązkowy etap przetargu. Nie odbywa się jedynie w przypadku udzielania zamówienia z wolnej ręki, gdyż wtedy negocjacje całkowicie zastępują procedurę składania ofert.

Otwarcie ofert ma dwa cele:

  • ujawnienie budżetu zamawiającego,
  • ujawnienie cen i wybranych informacji co do złożonych ofert.

Te same informacje są publikowane przez zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert na jego stronie internetowej.

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym jest jawne. Dotyczy to nie tylko wykonawców, ale każdego chętnego. Możesz uczestniczyć w otwarciu ofert w postępowaniu, w którym nie złożyłeś oferty, czy nawet nie miałeś szansy na jej złożenie.

Jedną z zasad prawa zamówień publicznych jest jawność postępowania. Publiczne otwarcie ofert jest jednym z efektów obowiązywania tej zasady.

Otwarcie ofert musi odbyć się jeszcze tego samego dnia, kiedy upłynął termin składania ofert. Zamawiający różnie ustalają termin otwarcia, jednak zazwyczaj odbywa się ono nie później niż godzinę po terminie składania ofert. Zamawiający podaje informację o terminie otwarcia ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Pamiętaj – możesz pójść na otwarcie ofert w przetargu, tylko dlatego, że Cię to z jakichś powodów interesuje. Zamawiający nie może wymagać od Ciebie wykazywania jakiegokolwiek interesu w uczestnictwie w otwarciu ofert.

Jak wygląda otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym?

W trakcie otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym, jeszcze przed samym ich faktycznym otwarciem zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli swój budżet. Czy wiesz, że mógł ją ujawnić już wcześniej, w trakcie postępowania?

Jakie znaczenie ma wysokość tej kwoty? Jej przekroczenie przez cenę najkorzystniejszej oferty uprawnia zamawiającego do unieważnienie postępowania.

Najłatwiej zobrazować to stwierdzeniem – jeśli Twoja oferta okaże się najkorzystniejsza, ale choćby o złotówkę przekroczy budżet zamawiającego ten może unieważnić całe postępowanie bez dodatkowego uzasadniania swojej decyzji.

Co innego jeśli Twoja oferta mieści się w zaplanowanej kwocie. Wtedy zamawiający może unieważnić postępowanie jedynie w wyjątkowych sytuacjach.


Jakie informacje po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym podaje zamawiający?

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym to pierwszy moment, kiedy zarówno zamawiający, jak i inni uczestnicy poznają treść złożonych ofert. W praktyce wygląda to tak, że oferty przychodzą do zamawiającego w dodatkowej kopercie.

W trakcie otwarcia koperta jest otwierana, a z oferty odczytuje się poniższe informacje:

  • nazwę oraz adres wykonawcy,
  • cenę oferty.

Jeśli wykonawcy deklarowali w swoich ofertach poniższe warunki realizacji, to również one muszą zostać odczytane:

  • termin wykonania zamówienia,
  • okres gwarancji,
  • warunki płatności.

Może Ci się to wydać dziwne, ale nie ma obowiązku przekazania na otwarciu innych informacji zawartych w ofertach, choćby stanowiły kryterium oceny ofert. Większość zamawiających przekazuje w ramach dobrego obyczaju również takie informacje. Niekiedy ich przedstawienie nie jest możliwe ze względów praktycznych (np. oceniana będzie załączona do oferty koncepcja realizacji zamówienia).

Od kiedy można żądać od zamawiającego wglądu do ofert konkurencji z przetargu?

Od chwili otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym możesz żądać od zamawiającego wglądu do ofert. Co do zasady zamawiający powinien je udostępnić niezwłocznie. Wyjątkowo może wyznaczyć późniejszy termin. Jeśli chcesz się upewnić co do treści oferty konkurencji, domagaj się od zamawiającego prawa wglądu zaraz po otwarciu ofert.

Zamawiający powinien upewnić się, czy oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – te nie podlegają ujawnieniu. Jeśli oferta ich nie zawiera lub są one oddzielone od pozostałej części oferty, nie ma przeszkód w przejrzeniu oferty zaraz po otwarciu ofert. W praktyce nie zawsze jest tak prosto. Pracownicy zamawiającego mogą mieć dobre uzasadnienie, by wyznaczyć inny termin wglądu do ofert. A przede wszystkim, nawet jeśli nie będę go mieli, siłą niezwłocznego wglądu do ofert nie wywalczysz. Bądź więc przekonujący. Z doświadczenia wiem, że niektórzy zamawiający zrobią naprawdę wiele, by utrudnić dostęp do ofert. Niekoniecznie ze złej woli, czasem jest to tylko przejaw postawy „zamawiający wie najlepiej jakie czynności podjąć w postępowaniu”.


Co jeśli otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nastąpi po terminie?

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nie jest kluczową czynnością w postępowaniu. Normalnie nie ma żadnego wpływu na jego losy. To „normalnie” odnosi się do prawidłowo przeprowadzonego otwarcia ofert. Z drugiej strony, brak otwarcia prawidłowo złożonej oferty, choć może nie wydaje Ci się największym błędem jaki może popełnić zamawiający, musi skutkować unieważnieniem postępowania. Miałem do czynienia z takim postępowaniem i niestety, ale takie drobne wydawałoby się potknięcie okazało się bolesne zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy. Konieczność powtarzania długiego postępowania i brak uzyskanego zamówienia to skutki zwykłego przeoczenia zamawiającego.

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, dlaczego warto w tym uczestniczyć?

Uczestnicząc w otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym zyskujesz dodatkową pewność, iż zamawiający nie zmodyfikował swojego budżetu po sprawdzeniu cen złożonych ofert oraz masz możliwość weryfikacji czy złożone oferty (a raczej ich opakowanie) nie były wcześniej otwierane. To jednak ma znaczenie tylko wtedy, jeśli rzeczywiście masz wątpliwości co do rzetelności lub bezstronności zamawiającego. Podobnie wygląda sytuacja z wglądem do konkurencyjnych ofert. Otwarcie ofert może być za to dobrą okazją do weryfikacji ich treści, ale te same informacje, choć później, uzyskasz również w razie złożenia takie wniosku zamawiającemu.