Udostępnienie doświadczenia przez pracownię projektową firmie budowlanej

6 min czytania

O spełnianiu warunków

W postępowaniach przetargowych dla robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zamawiający często stawiają warunek doświadczenia odnoszący się do prac projektowych.

Jeśli zastanawiasz się jak skorzystać z potencjału podmiotu mającego podobne doświadczenie, to dobrze trafiłeś. W tym artykule wyjaśnię najważniejsze kwestie związane z zagadnieniem korzystania z doświadczenia pracowni projektowej.

Na sam początek przypomnę Ci kilka podstawowych zasad wynikających z prawa zamówień publicznych:

  • korzystanie z potencjału pracowni projektowej w zakresie doświadczenia będzie wymagało, by zrealizowała ona prace związane z udostępnionym potencjałem;
  • korzystanie z potencjału pracowni projektowej w zakresie personelu będzie wymagało, by ten personel wziął udział w realizacji zamówienia;
  • odpowiadasz za dokumenty pracowni projektowej, które składasz ubiegając się o udzielenie zamówienia – również za błędy czy podane tam nieprawdziwe informacje.

Zasady wprowadzania do oferty pracowni projektowej

Korzystanie z zasobów innego podmiotu wymaga zgłoszenia tego już w treści oferty. Jeśli nie zadeklarujesz na etapie złożenia oferty polegania na cudzych zasobach (pracowni projektowej) nie będziesz miał później możliwości korzystania z potencjału innego podmiotu – i od razu wyjaśniam – żadnego innego podmiotu.

Co z tego wynika? Nawet jeśli w czasie składania oferty nie zdążyłeś uzyskać potrzebnych dokumentów od pracowni projektowej (ale masz przekonanie, że uzyskasz je jeszcze przed terminem wezwania zamawiającego) możesz rozważyć zadeklarowanie udziału podmiotu trzeciego w konkretnym zakresie, a potrzebne dokumenty uzupełnić po wezwaniu zamawiającego. Brak takiej deklaracji w ofercie będzie oznaczał wola samodzielnego wykazania spełniania warunków udziału.

Sytuacja wygląda inaczej przy zadeklarowaniu udziału podmiotu trzeciego. Nawet jeśli zadeklarujesz chęć korzystanie z potencjału pracowni projektowej na etapie złożenia oferty, możesz potem tę deklarację zmienić. Oczywiście jakoś spełnienie warunków udziału musisz wykazać, więc albo wówczas musisz zrobić to samodzielnie, albo przy pomocy innego podmiotu. W każdym razie nie jesteś związany swoim pierwotnym oświadczeniem.

Dlaczego powinieneś pilnować treści warunku doświadczenia?

Z doświadczenia pracowni projektowej będziesz mógł bez problemu skorzystać, kiedy zamawiający rozdzieli warunek doświadczenia na doświadczenie w zakresie robót budowlanych oraz doświadczenie w zakresie prac projektowych.

Co innego, gdyby zamawiający w warunku doświadczenia wymagał wykazania się doświadczeniem w realizacji robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W tym zakresie pracownia projektowa doświadczenia mieć nie będzie. Nawet gdyby była jednym z konsorcjantów realizujących zamówienie to i tak mogła nabyć doświadczenie jedynie w zakresie swojego udziału w realizacji zamówienia.

Jeżeli więc prace projektowe nie są wyodrębnione w warunku doświadczenia dla tego rodzaju robót, to musisz najpierw doprowadzić zmiany tego warunku. Głównym Twoim argumentem będzie zawsze wskazywanie na wystarczający poziom doświadczenia zdobytego oddzielnie przez wykonawcę robót budowlanych oraz wykonawcę prac projektowych.

Nasza pomoc może mieć dla Ciebie wielką wartość!

  • zapewnimy prawidłowość składanej przez Ciebie oferty oraz weryfikację spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  • zwrócimy Ci uwagę na możliwe ryzyka związane z podejmowanymi działaniami w postępowaniu,
  • pomożemy Ci również w innych kwestiach z zakresu prawa zamówień publicznych i pokrewnej tematyki.

Skontaktuj się pod nr telefonu 510 506 503 (Grzegorz Rogalewicz).

Co w przypadku warunku dotyczącego personelu projektowego?

Zamawiający oprócz warunku doświadczenia mogą wymagać dysponowania odpowiednim personelem. Na co zwrócić uwagę w tym zakresie?

Przede wszystkim pamiętaj, że konieczne jest zachowanie spójności przy korzystaniu z zasobów pracowni projektowej. Skoro dla udostępnienia konieczne jest wykonanie prac projektowych przez pracownię udostępniającą zasoby to również projektanci tejże pracowni powinni zostać wskazani w wykazie osób jako osoby, które zrealizują prace projektowe.

Jak wygląda kwestia udziału pracowni projektowej w realizacji zamówienia?

Tak jak wskazałem na wstępie – korzystanie z doświadczenia pracowni projektowej wymaga, by wykonała ona część zamówienie w zakresie realizacji prac projektowych. To wymóg formalny.

Istnieje jednak możliwość zmiany wskazanej pracowni projektowej na etapie realizacji. Aby jednak powierzyć te prace innemu podmiotowi lub zrealizować je samemu powinieneś wykazać, że nowy podmiot spełnia warunek udziału w postępowaniu, którego spełnianie wykazywała dotychczasowa pracownia.

W ten sposób przepisy wiążą wykazywanie spełniania warunku doświadczenia z wykonaniem danego zakresu prac na etapie realizacji zamówienia.

Podobnie wygląda sytuacja z osobami wskazanymi na potwierdzenie spełniania warunku udziału odnoszącego się do dysponowania odpowiednim personelem. Tu jest mowa wprost o „osobach skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia”. To wskazanie konkretnych osób jest częścią Twojej oferty, a jego zmiana może się odbyć tylko z zachowaniem spełniania wymogów postawionych tym osobom w trakcie postępowania.

Dodatkowo, jeśli doświadczenie lub inne cechy personelu były punktowane to nowo wskazane osoby muszą dysponować nimi na poziomie pozwalającym na zdobycie co najmniej takiej samej punktacji. Nie wystarczy wówczas, że spełniają treść postawionego warunku udziału w postępowaniu.  

Opisane przepisy mają przeciwdziałać obiektywnemu pogorszeniu wybranej już oferty.

Jak wygląda odpowiedzialność za pracownię projektową na etapie przetargu?

Za dokumenty, które składasz w przetargu ponosisz odpowiedzialność. Obejmuje to również dokumenty dotyczące innych podmiotów, w tym pracowni projektowej, na której potencjale chcesz polegać.

Z tego względu warto weryfikować więc nie tylko swoje dokumenty, ale również te dotyczące pracowni projektowej. O ile część błędów może zostać naprawiona, o tyle w pewnych przypadkach (np. podanie nieprawdziwych informacji, co do wcześniej realizowanych zamówień) zostaniesz wykluczony bez możliwości uzupełnienia dokumentów czy zmiany pracowni projektowej, a to już poważne konsekwencje. Dotyczy to zarówno sytuacji wynikających ze złej woli Twojego partnera, jak i zwykłego przeoczenia.

Musisz też przypilnować, by partner, z którego udziałem składasz ofertę, nie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Sam fakt, że pewien podmiot udostępnia Ci swój potencjał w danym postępowaniu nie oznacza, że nie może go udostępnić w tym samym postępowaniu również innym wykonawcom (sytuacja ta może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku wąskiego, specjalistycznego doświadczenia).

Na pewno jest to dopuszczalne z punktu widzenia prawa zamówień publicznych.

Jeśli chcesz, by taka sytuacja nie miała miejsca oczekuj odpowiedniego zobowiązania ze strony pracowni projektowej na etapie uzgadniania współpracy.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Pamiętaj również, że nieprawdziwe czy inne wprowadzające w błąd informacje (w tym przekazywane przez pracownię projektową) mogą nie tylko stanowić podstawę do wykluczenia z aktualnego przetargu, ale również stanowić podstawę do wykluczenia Cię z przyszłych postępowań (dla których zastrzeżone zostały dodatkowe, fakultatywne podstawy wykluczenia w tym zakresie).

Współpracując z innym podmiotem upewnij się też zawsze, że osoba uprawniona do reprezentacji posiada podpis elektroniczny wymagany w postępowaniu do podpisywania dokumentów.