Znaczenie doświadczenia zdobytego jako podwykonawca

Znaczenie doświadczenia zdobytego jako podwykonawca

5 min czytania

Doświadczenie podwykonawcy

Wykonując prace jako podwykonawca czy dostawca głównego wykonawcy również nabywasz doświadczenie. Możesz je wykazywać uczestnicząc w postępowaniach przetargowych.

Co przemawia za podobnym traktowaniem takiego doświadczenia oraz tego zdobytego przy bezpośrednim realizowaniu zamówienia na rzecz zamawiającego?

Za prace wykonane w podwykonawstwie ponosisz taką samą odpowiedzialność i jesteś rozliczany z ich realizacji. Często są to prace, które są częścią innego zamówienia, ale równie dobrze mogłyby być zlecone oddzielnie od niego. Zakres rzeczowy prac pozostałby taki sam. Skoro wykonałeś je należycie możesz oczekiwać potwierdzenia tego faktu od głównego wykonawcy (generalnego wykonawcy robót budowlanych lub podmiotu realizującego usługi lub dostawy na rzecz zamawiającego).

To doświadczenie może zostać wykorzystane do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym. Niezależnie czy weźmiesz w nim udział samodzielnie czy wspólnie z innymi podmiotami.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 października 2013 r. (KIO 2394/13)

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów również w ocenie Izby nie ogranicza wykonawców w możliwości posłużenia się na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu doświadczeniem nabywanym w ramach podwykonawstwa. Przyjęcie takiego rozumienia prowadziłoby bowiem do ograniczenia uczciwej konkurencji i godziło przede wszystkim w zdolność konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Wystawca referencji

Nie ma znaczenia czy realizujesz umowę na rzecz podmiotu prywatnego czy publicznego. Zdobyte przez Ciebie doświadczenie ma takie samo znaczenie. Istotny jest rodzaj wykonywanych prac, ich warunki, zakres i czas realizacji.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lipca 2013 r. (KIO 1464/13)

Podmiot składający ofertę w zamówieniach publicznych może się wykazać doświadczeniem niekoniecznie na rzecz podmiotu publicznego. Tak więc żadną przeszkodą do zaliczenia doświadczenia zawodowego odwołującego nie jest okoliczność zdobycia doświadczenia w ramach podwykonawstwa. Podmiotem, który jest uprawniony do potwierdzenia należytego wykonania umowy (wystawienia referencji) jest co do zasady główny wykonawca. To z nim zawarłeś umowę i wobec niego ponosisz odpowiedzialność.

Przykład
Wykonałeś jako podwykonawca roboty drogowe w ramach budowy nowego budynku biurowego. Prace wykonałeś zgodnie z umową i w terminie, więc masz prawo do uzyskania poświadczenia (referencji) od generalnego wykonawcy budowy. Często potwierdzenie możesz uzyskać od samego inwestora. Wystarczy, że ma on wiedzę co do zakresu wykonywanych przez Ciebie prac i ich jakości.

Przykład
Zostałeś zgłoszony inwestorowi jako podwykonawca robót drogowych w ramach budowy nowego budynku biurowego. Dzięki zgłoszeniu inwestor zna zakres realizowanych przez Ciebie prac. Jednocześnie po odbiorze inwestycji dysponuje wiedzą co do ich jakości. Ponieważ inwestor nie ma do nich zastrzeżeń, więc wystawia Ci list referencyjny.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 października 2010 r. (KIO/UZP 2127/10)

Okoliczność, że generalnym wykonawcą był inny podmiot, dla którego wykonawca A. wykonywał prace jako podwykonawca nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że ostateczny odbiorca wykonanych prac może w sposób miarodajny wystawić referencje w tym zakresie. Tego rodzaju praktyka jest powszechna, zaś odbiorca prac, aktualny użytkownik jest jak najbardziej uprawniony do tego, by ocenić jakość prac, ich użyteczność w dłuższej perspektywie – a co za tym idzie wystawić odpowiednie referencje.

Pamiętaj też, że potwierdzeniem należytego wykonania prac może być protokół odbioru, chyba że z jego treści wynikają wątpliwości co do należytego wykonania prac.

Ocena prac

Zawsze część inwestycji realizowana przez Ciebie w ramach podwykonawstwa jest oceniana oddzielnie od całości prac głównego wykonawcy.

Z tego wynikają poniższe konsekwencje:

  • Możesz uzyskać potwierdzenie należytego wykonania swojego zadania, pomimo iż cała inwestycja jeszcze nie została ukończona. Nie ma powodu, byś czekał pół roku na ukończenie budowy hali magazynowej skoro wywiązałeś się już ze swojej umowy, która dotyczyła tylko wycinki drzew i przygotowania terenu budowy. Oczywiście może wystąpić sytuacja, kiedy Twoje błędy ujawnią się później, już po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie Twojej umowy. To samo dotyczy jednak jakichkolwiek prac, w których nawet po całkowitym odebraniu inwestycji mogą ujawnić się istotne wady.
  • Możesz uzyskać potwierdzenie należytego wykonania swojego zadania, pomimo iż cała inwestycja nie została prawidłowo ukończona i odebrana przez zamawiającego. Wracając do poprzedniego przykładu, nie przekreśla wyniku Twoich prac polegających na wycince drzew i przygotowaniu terenu budowy fakt, że generalny wykonawca w wyniku sporu z inwestorem przerwał realizację inwestycji.
  • Twoje doświadczenie obejmuje tylko wykonane przez Ciebie zadanie. Jeśli realizowałeś jako podwykonawca prace programistyczne przy jednym z elementów systemu, to nie możesz legitymować się doświadczeniem w zakresie stworzenia całego systemu.
  • Nawet jeśli główny wykonawca realizuje dostawę sprzętu to nie znaczy, że liczy się tylko Twoje doświadczenie polegające na realizacji dostaw na jego rzecz. Tak samo nabywasz doświadczenie świadcząc na jego rzecz np. usługi transportowe.

Składając ofertę musisz w wykazie zrealizowanych zamówień wskazać na czyją rzecz były realizowane prace. Oczywiście wskaż podmiot, z którym zawarłeś umowę, a nie inwestora dla całości inwestycji.

W razie problemów z otrzymaniem należnych Ci referencji warto zastanowić się jak inaczej możesz wykazać zdobyte doświadczenie. I nie mam tu na myśli fałszywych referencji, tylko zgodne z prawem możliwości – przedłożenie innych dokumentów lub złożenie własnego oświadczenia zamawiającemu zamiast referencji.